చనిపోతున్న వ్యక్తి యొక్క భావాల్ని ఎవరో FBలో ఇలా వ్రాసారు. ఒక్కసారి చదవండి

అమ్మా ! … నేనొక పార్టీకి వెళ్ళాను …
నువ్వు చెప్పిన మాటను గుర్తుంచుకున్నాను …
నన్ను త్రాగమని అందరూ ప్రోత్సహించినా నేను మద్యం పుచ్చుకోలేదు, సోడా త్రాగాను …
నీ మాట విన్నందుకు మంచిగా అనిపించింది.
నువ్వెప్పుడూ నా మంచి కోరే చెప్తావు. . .
నాకు తెలుసు ఇతరులు “పరవాలేదులే, త్రాగినా డ్రైవ్ చెయ్యొచ్చు అని చెప్పినా, నువ్వు చెప్పినట్లే నేను మద్యం త్రాగి డ్రైవ్ చెయ్యలేదు, పార్టీ అయిపోయింది.
త్రాగిన వారందరూ కార్లలో ఎక్కి డ్రైవ్ చేస్తున్నారు …
నేనూ నా బండి ఎక్కి రోడ్డు మీదికి వచ్చాను.
ఆ రెండో కారు నన్ను గమనించలేదు …
“ ఢాం ” అని నన్ను డీ కొట్టింది ….
పేవ్మెంట్ మీద నేను పడి ఉన్నాను.
పోలీసులు వచ్చారు …
ఆ రెండో డ్రైవర్ త్రాగేసి ఉన్నాడన్నారు !
ఆంబులెన్స్ వచ్చింది …
నేను కొద్దిసేపట్లో మరణిస్తానని వారన్నారు !
అమ్మా ! …
త్రాగినది అతడు, మరణిస్తున్నది నేను !
నా చుట్టూ రక్తం … నా రక్తం …
అమ్మా ! … నేను త్రాగలేదు.
తక్కిన వాళ్ళు త్రాగారు, వాళ్ళకు సరైన ఆలోచన లేదు !
నువ్వు నాకు చెప్పినట్లుగా … వాళ్ళకు ఎవ్వరూ హితం చెప్పలేదా ?
చెప్పి ఉండి ఉంటే నాకీ భయంకర అకాల మరణం తప్పేదిగా ?
నేను భరించలేని నొప్పి … బాధ … నరకయాతన అనుభవిస్తున్నా …
నన్ను కొట్టినవాడు ఊరికే నిలబడి చూస్తూ ఉన్నాడు …
నేను చచ్చిపోతూ ఉంటే … అతడు శూన్యం చూస్తూ నడుస్తున్నాడు !
అమ్మా ! … ఇదేమి న్యాయం ?
నాకు సమాధానం చెప్పమ్మా …
నాకు భయం వేస్తోంది … !
నా ఊపిరి ఆగిపోతున్నది … !
నా కోసం నువ్వు ఏడవకమ్మా ! … అమ్మా ! .
**************************************
దీనిని మీకు తెలిసిన వారందరికీ పంచండి. మనుష్యులలో ఇది మార్పు తేవాలి. త్రాగేసి డ్రైవ్ చెయ్యకూడదనే ఇంగిత జ్ఞానం అందరికీ రావాలి !
Please Share …

car

Categories : Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

46 + = 49