ఉప్పు, నిమ్మ కాయ, మిరియాలు వల్ల ఉపయోగాలు

మన ఇంట్లో నిత్యం వాడే ఉప్పు, మిరియాలు మరయు నిమ్మకాయ వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలు పరిష్కారం ఆవుతాయి వాటి లో ఈ క్రింది 9 సమస్యలు ప్రధానం. వీటిని మనం సాదారణం గా కూరలలో వాడతాం కాని వాటిని ఒక పద్దతీ ప్రకారం తీసుకోవడం వల్ల తగిన ప్రయోజనాలు ఉంటాయి.

వొళ్ళు హూనం అయ్యే కరీధైన మందుల కన్నా ఈ వంట ఇంటి చిట్కాలు వంటికి జేబుకి కూడా ఆరోగ్య కరం

Here are several tips on how to cure various health conditions with salt, pepper and lemon.

1 Sore Throat/గొంతు నొప్పి

ఒక పెద్ద చంచా(table spoon) నిమ్మ రసం

ఒక చిన్న చంచా (tea spoon) మిరియాల పొడి

ఒక చిన్న చంచా (tea spoon) ఉప్పు (వీలైనంత వరకు సైంధవ లవణం) Epsom Salt

పైన పేరుకొన్న మూడు పదార్ధాలని గోరు వెచ్చని నీటిలో కలిపి రోజులో కనీసం మూడు సార్లు పుక్కిలిమ్చితే గొంతు నొప్పి మరయు దగ్గు పోతుంది.

Make a mixture of One table spoon of fresh lemon juice with Half a teaspoon of ground black pepper and One teaspoon of high-quality salt. Mix the composition in a glass of warm water.Make a gargle few times a day and you will ease the sore throat and severe cough.

2 Stuffy Nose

Mix even parts of black pepper, cinnamon, cumin and cardamom seeds. Make a fine powder out of them and just smell the resulting mixture. Your stuffy nose and sneezing will be relieved.

3 Gallstones

Gallstones are hard accumulations of digestive fluids that occur in the gallbladder.They obstruct the digestive tract which results with intolerable pain.This condition is usually solved with surgery.

But this condition can be treated naturally. All you have to do is to mix 3 parts of olive oil, 1 part of lemon juice and 1 part of black pepper and drink this mixture which will degrade the gallstones.

4 Canker Sores

Mix a tablespoon of Himalayan salt with one cup of warm water. Then swish the mixture in your mouth after your meals in order to treat the mucus membranes in your mouth.In this way you will eliminate the bad bacteria and cure the sores quicker.

5 Weight Loss

Combine ¼ teaspoon of ground black pepper, 2 tablespoons of fresh lemon juice and 1 tablespoon of raw honey with a glass of water. This potion will enhance your metabolism. Thanks to the polyphenols from the lemon you will be fit and improve the insulin sensitivity,which is crucial for burning fats.

6 Nausea

Calm the stomach with black pepper. The aroma of lemons eases nausea. Mix 1 tablespoon of lemon juice and 1 teaspoon of black pepper in one glass of warm water.Drink the potion slowly until you notice relieve.

7 Toothache

Mix ½ a teaspoon of ground pepper and ½ a teaspoon of clove oil. Your toothache will be relieved soon. Floss and brush your teeth twice a day.Dont eat sugary and acidic foods.

8 Cold and Flu

Squeeze the juice from ½ a lemon into 1 cup of warm water. You will reduce cold symptoms. Also, you can place the lemon pulp and peel in the water for Ten or more minutes. Then remove them and add 1 tablespoon of honey. Drink this remedy until you feel relief.

9 Nosebleed

Use some cotton and soak it into the lemon juice. Then stick it into your nostril. Bend your head a little bit forward in order to avoid the blood from dripping in your throat.You can prevent nausea in this way as well.

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *