లింగాష్టకం యొక్క అర్థం

లింగాష్టకం యొక్క అర్థం

*బ్రహ్మమురారిసురార్చిత లింగం*

బ్రహ్మ ,విష్ణు , దేవతల చేత పూజింపబడ్డ లింగం..!!

*నిర్మల భాషిత శోభిత లింగం*

నిర్మలమైన మాటల చేత అలంకరింపబడ్డ లింగం..!!

*జన్మజ దుఃఖ వినాశక లింగం*

జన్మ వల్ల పుట్టిన బాధలను నాశనం చేసే లింగం..!!

*తత్ ప్రణమామి సదాశివ లింగం*

ఓ సదా శివ లింగం నీకు నమస్కారం..!!

*దేవముని ప్రవరార్చిత లింగం*

దేవమునులు
మహా ఋషులు పూజింప లింగం..!!

*కామదహన కరుణాకర లింగం*

మన్మధుడిని దహనం చేసిన , అపారమైన కరుణను చూపే చేతులు గల శివలింగం..!!

*రావణ దర్ప వినాశక లింగం*

రావణుడి గర్వాన్ని నాశనం చేసినట్టి శివ లింగం..!!

*తత్ ప్రణమామి సదా శివ లింగం*

నీకు ఇవే నా నమస్కారాలు , ఓ సదా శివ లింగమా ..!!

*సర్వ సుగంధ సులేపిత లింగం*

అన్ని మంచి గంధాలు , మంచి గా పూసిన శివ లింగం..!!

*బుద్ధి వివర్ధన కారణ లింగం*

మనుషుల బుద్ధి వికాసానికి కారణ మైన శివ లింగం ..!!

*సిద్ధ సురాసుర వందిత లింగం*

సిద్ధులు , దేవతలు , రాక్షసుల చేత కీర్తింపబడ్డ శివ లింగం..!!

*తత్ ప్రణమామి సదా శివ లింగం*

నీకు ఇవే నా నమస్కారాలు , ఓ సదా శివ లింగమా ..!!

*కనక మహామణి భూషిత లింగం*

బంగారు , మహా మణుల చేత అలంకరింప బడ్డ శివ లింగం..!!

*ఫణిపతి వేష్టిత శోభిత లింగం*

నాగరాజు నివాసం చేత అలంకరింపబడ్డ శివ లింగం..!!

*దక్ష సుయజ్ఞ వినాశక లింగం*

దక్షుడు చేసిన మంచి యజ్ఞాన్ని నాశనం చేసిన శివ లింగం..!!

*తత్ ప్రణమామి సదా శివ లింగం*

నీకు ఇవే నా నమస్కారాలు , ఓ సదా శివ లింగమా ..!!

*కుంకుమ చందన లేపిత లింగం*

కుంకుమ , గంధము పూయబడ్డ శివ లింగం..!!

*పంకజ హార సుశోభిత లింగం*

కలువల దండ చేత చక్కగా అలంకరింప బడ్డ శివ లింగం..!!

*సంచిత పాప వినాశక లింగం*

సంక్రమించిన పాపాలని నాశనం చేసే శివ లింగం..!!

*తత్ ప్రణమామి సదా శివ లింగం*

నీకు ఇవే నా నమస్కారాలు , ఓ సదా శివ లింగమా ..!!

*దేవగణార్చిత సేవిత లింగం*

దేవ గణాల చేత పూజింప బడ్డ , సేవించ బడ్డ శివ లింగం..!!

*భావై ర్భక్తీ భిరేవచ లింగం*

చక్కటి భావం తో కూడిన భక్తీ చేత పూజింప బడ్డ శివ లింగం..!!

*దినకర కోటి ప్రభాకర లింగం*

కోటి సూర్యుల కాంతితో వెలిగే మరో సూర్య బింబం లాంటి శివ లింగం..!!

*తత్ ప్రణమామి సదా శివ లింగం*

నీకు ఇవే నా నమస్కారాలు, ఓ సదా శివ లింగమా ..!!

*అష్ట దలోపరి వేష్టిత లింగం*

ఎనిమిది రకాల ఆకుల మీద నివాసముండే శివ లింగం..!!

*సర్వ సముద్భవ కారణ లింగం*

అన్నీ సమానంగా జన్మించడానికి కారణమైన శివ లింగం..!!

*అష్ట దరిద్ర వినాశక లింగం*

ఎనిమిది రకాల దరిద్రాలను (అష్ట దరిద్రాలు) నాశనం చేసే శివ లింగం..!!

*తత్ ప్రణమామి సదా శివ లింగం*

నీకు ఇవే నా నమస్కారాలు, ఓ సదా శివ లింగమా ..!!

*సురగురు సురవర పూజిత లింగం*

దేవ గురువు (బృహస్పతి), దేవతల చేత పూజింప బడ్డ శివ లింగం..!!

*సురవన పుష్ప సదార్చిత లింగం*

దేవతల తోటల్లో పూచే పువ్వులు (పారిజాతాలు) చేత ఎప్పుడూ పూజింప బడే శివ లింగం..!!

*పరమపదం పరమాత్మక లింగం*

ఓ శివ లింగమా, నీ సన్నిధి ఏ ఒక స్వర్గము

*తత్ ప్రణమామి సదా శివ లింగం*

నీకు ఇవే నా నమస్కారాలు , ఓ సదా శివ లింగమా ..!!

*లింగాష్టక మిదం పుణ్యం యః పట్టేత్ శివ సన్నిధౌ*

ఎప్పుడైతే శివుడి సన్నిధిలో చదవబడుతుందో , వారికి చాలా పుణ్యం వస్తుంది..!!

*శివ లోక మవాప్నోతి శివేన సహమోదతే*

శివ లోకం లభిస్తుంది ..!!
శివుడి లో ఐక్యమయ్యే మార్గం దొరుకుతుంది

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *