అతి శక్తివంతమైన శ్రీ గాయత్రీ మహమంత్రంలోని బీజాక్షరాల మహిమ అపారం. అనన్యం, సర్వసిద్ధిప్రదం

gayatri-maa-statue-250x2501. త – అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టునది
2. త్స – ఉపపాతకములను నివారించునది
3. వి – మహాపాతములను నివారించునది
4. తు – దుష్టగ్రహ దోషాలను నివారించునది.
5. ర్వ – భ్రూణహత్యా దోషాలను నివృత్తి చేయునది
6. రే – తెలియక చేసిన పాపాలను పోగొట్టునది
7. ణి – తినకూడని వాటిని తిన్న దోషాన్ని పరిహరించునది.
8. యం – బ్రహ్మహత్యా పాతకాన్ని నశింపచేయునది
9. భ – పురుష హత్యా పాతకాన్ని పోగొట్టునది.
10. ర్గో – గోహత్యా దోషాన్ని నివృత్తి చేయునది.
11. దే – స్త్రీహత్యా పాతకాన్ని పోగొట్టునది
12. వ – గురు హత్యాపాపాన్ని నివారించును.
13,. స్య – మానసిక దోషాలను నివారించును–
14. ధీ – మాతృ, పితృ వధా పాతకాన్ని పరిహరించును.
15. మ – పూర్వ జన్మార్జిత పాపాల నుండి రక్షించును
16. హి – అనేక పాప సమూహాలను నశింపచేయును
17. ధి – ప్రాణి వధ చేసిన పాపం నుండి కాపాడును
18. యోః – సర్వపాపాలను నివృత్తి చేయును.
19. యో – సర్వపాపాలను నివృత్తి చేయును
20. నః – ఈశ్వరప్రాప్తి నిచ్చును
21. ప్ర – విష్ణులోక ప్రాప్తి
22. చో – రుద్రలోక ప్రాప్తి
23. ద – బ్రహ్మలోక ప్రాప్తి
24. యాత్ – పరబ్రహ్మైక్య సిద్ధి ప్రసాదించును.

గాయత్రీ కవచంలో ఉన్న రూపాలు తానే అయిన దేవి ఇలా వర్ణించబడింది.

గాయత్రి – తూర్పు దిక్కును
సావిత్రి – దక్షిణ దిక్కును
సంధ్యాదేవి – పడమర దిక్కును
సరస్వతి – ఉత్తర దిక్కును
పార్వతి – ఆగ్నేయాన్ని
జలశాయని – నైరుతిని
పవమాన విలాసిని – వాయువ్య దిక్కును
రుద్రాణి – ఈశాన్య దిక్కును రక్షీంచుగాక
తుత్ – పాదాలను
సవితుః – జంఘలను
వరేణ్యం – కటిని
భర్గః – నాభిని
దేవస్య – హృదయాన్ని
ధీమహి – చెక్కిళ్ళను
ధియః – నేత్రాలను
యః – లలాటంను
నః – శిరస్సును
ప్రచోదయాత్ – శిఖా భాగాన్ని రక్షించుగాక.

ఇంకా వివరంగా చెప్పాలంటే మన శరీరంలోని ప్రతిభాగమ్ శ్రీ గాయత్రీ మాత రక్షణ కవచంలో భద్రంగా ఉంటాయి.

తత్ – శిరస్సు
సకారం – ఫాలం
వి – నేత్రాలు
తు – కపోలాలు
వ – నాసాపుటాలు
రే – ముఖం
ణి – పైపెదవి
యం – కింది పెదవి
భ – మద్య భాగం
ర్గో – చుబుకం
దే – కంఠం
వ – భుజాలు
స్య – కుడి చేయి
ధీ – ఎడమ చేయి
మ – హృదయం
హి – ఉదరం
ధి – నాభి
యో – కటి
యో – మర్మప్రదేశం
నః – తొడలు
ప్ర – జానువులు
చో – జంఘం
ద – గుల్ఫం
యా – పాదాలు
త్ – సర్వ అంగాలు

ఈ విధంగా మన దేహంలోని సర్వ అంగాలను పరిరక్షించమని ఆతల్లిని వేడుకుందాం…

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *