ఈ క్రింది లక్షణాలు క్యాన్సర్ కి దారి తీయచు.. ముందు గా గుర్తించి మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకొండి

1. BACK PAIN AND LOWER BACK RIGHT SIDE PAIN(నడుము నొప్పి మరయు నడుము కింద కుడిచేతి వైపు నొప్పి) :

backpain

లివర్ క్యాన్సర్ మరయు వక్షోజాల క్యాన్సర్ కి సంకేతాలు గా భావించాలి.

A lot of cancer patients indicated this as liver cancer sign. Also breast cancer can do this since the tumor presses back to the chest or spine resulting in pressure and pain in ribs.
2. CHANGES IN THE NAILS (గోళ్ళలో మార్పులు):
cancer-common-symptoms-with-nailsమన గోళ్ళలో వచ్చే మార్పులు కూడా మనకి కొన్ని సంకేతాలు ఇస్తాయి. మన గోరు కింద నల్లగా లేదా గోధుమ రంగు లో మచ్చలు ఏర్పడితే అది చర్మ సంబందిత క్యాన్సర్ కి దారి తీయచు, అదే విధము గా వేలు చివర అంటే మన గోరు అంచున చర్మము వచ్చినట్టు అయితే అది ఊపిరి తిత్తుల క్యాన్సర్ కి కరకం కావచ్చు.

పాలిపోయిన గోళ్ళు కొన్ని సందర్బాలలో కాలేయ క్యాన్సర్ కి కరకం అవ్వచ్చు.

Few Cancers can be identified with the changes in finer nails. For example, a brown or black streak or a dot under the nail could be a symptom of skin cancer, whereas the newly-discovered “clubbing”- enlargement of the ends of the finger with nails that curve down over the tips- could indicate lung cancer.In few cases pale or white nails could sometimes be a symptom of liver cancer.

3. SWOLLEN FACE (ముహం వాచుట):

Many lung cancer patients have swollen or red face due to the fact that lung tumors block the chest blood vessels and restrict the blood flow to the face.

4. SORE/SKIN LUMPS (చర్మం కింది బాగం లో గడ్డలు):

Check every skin and as these lumps or bleeds may indicate skin cancer or basal cell melanoma.

5. RED/ SWOLLEN/SORE BREASTS: (ఎర్రని, వచ్చిన, సున్నితం ఐన వక్షోజాలు)

మన దేశం లో అత్యదిక మంది వక్షోజాల (రొమ్ము) క్యాన్సర్) తో బాధ పడుతున్నారు. సరైన పరిక్షలు చేఇంచు కుంటు మంచి ఆహారం తీసుకుంటూ స్త్రీ లు వారి వక్షోజాలలో ఏ మార్పు వచ్చిన గైన కాలోజిస్ట్ ని సంప్రదిస్తే వ్యాది లక్షణాలు తొలి దశలలోనే గుర్తించి అరికట్టచు.
A clear sign of breast cancer.

6. NIPPLE CHANGES:(చనుమొన లోని మార్పులు)
The most common change before a final diagnosis is made. The nipple might be inverted, flat or sideways.

 

7. PAINFUL AND STRANGE PERIODS OR IN BETWEEN PERIOD SPOTTING:

ఋతు క్రమం లో నిప్పో మరయు తర్వాత కూడా శ్రావం అవ్వడం గర్భాశయం క్యాన్సర్ కి దారి తీయచ్చు

This might be uterus cancer. Do a trans-vaginal ultrasound if you have heavier periods.

8. SHORT BREATH/ WHEEZING:

Indicates of lung cancer.

9. CHRONIC COUGH/CHEST PAIN:

Indicates on a several types of cancer like leukemia, this is followed with bad cough, lung cancer is followed with chest pain and it is taking your down side and the arm.

10. FEVERS AND INFECTIONS:

Frequent fevers and infections may indicate leukemia as the infectious blood cells remove all shields of energy of the body.

11. SWELLING IN LYMPH NODES, NECK, ARMPITS, AND GROIN:

Enlarged nodes often indicate cancer.

12. DIFFICULTY SWALLOWING:

This issue may be a sign of throat/esophageal or lung cancer.

13. BRUISES AND BLEEDING’S THAT DON’T STOP:

This can be a sign of leukemia since this diseases is manifested by more leukemia cells than red blood cells, which in turn inhibits the transportation of oxygen and leads to clotting.

14. WEAKNESS AND FATIGUE:

General fatigue and weakness may be a sign of many kinds of cancer. Consider any other weird symptom that you have in order to determine whether it is cancer. Consult your doctor every time you feel exhausted for no reason, also in cases when proper sleeping does not help either.

15. BLOATING AND ABDOMINAL WEIGHT GAIN:

Women who suffer from ovarian cancer, reported unexplained abdominal bloating which appeared suddenly and continued on and off for a longer period of time.

16. LOW APPETITE:

Low appetite is common sign of ovary cancer and many patients reported having less appetite than normal.

17. PELVIC PAIN:

Pelvic pain, cramps around the pelvis, and bloating may indicate ovary cancer or leukemia, due to the enlargement of the spleen.

18. UPSET BELLY/BELLY ACHE:

These cramps also mean colorectal cancer.

19. UNEXPLAINED WEIGHT LOSS:

This symptom usually points out to colon and other digestive cancers. Additionally, it could be a sign of cancer that has spread to the liver, affecting the appetite and the ability of the body to eliminate toxins.

20. BLOODY STOOL/RECTAL BLEEDING:

This is a result of colorectal cancer. The blood on the TP is a reason enough to seek medical advise.

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *