నవగ్రహాల తల్లిదండ్రులు & భార్యలు పేర్లు

01. *రవి[సూర్యుని]* *తల్లిదండ్రులు అతిది – కశ్యపులు. భార్యలు ఉష,- ఛాయ*
.
02. *చంద్రుని – తల్లిదండ్రులు అనసూయ – అత్రి మహర్షి – భార్య రోహిణి*
.
03. *కుజుని- తల్లిదండ్రులు – భూమి, భరద్వాజుడు – భార్యశక్తి దేవి*

04. *బుధుని – తల్లిదండ్రులు – తార, చంద్రుడు – భార్య జ్ఞాన శక్తి దేవి*

05. *గురుని – తల్లిదండ్రులు – తార, అంగీరసుడు – భార్య తారాదేవి*

06. *శుక్రుని – తల్లిదండ్రులు – ఉష,భ్రుగు – భార్య సుకీర్తి దేవి*

07. *శని – తల్లిదండ్రులు – ఛాయ, రవి – భార్య జ్యేష్ట దేవి*

08. *రాహువు – తల్లిదండ్రులు – సింహిక, కశ్యపుడు – భార్య కరాళి దేవి*

09 *కేతువు – తల్లిదండ్రులు – సింహిక, కశ్యపుడు – భార్య చిత్రా దేవి*

*నవగ్రహస్తోత్రాన్ని ప్రతిరోజూపఠించడంవలన గ్రహదోషాలుతొలగిపోతాయి*

🌝 *రవి*
జపాకుసుమ సంకాశం! కాశ్యపేయం మహాద్యుతిమ్!!
తమో‌రిం సర్వపాపఘ్నం!
ప్రణతోస్మి దివాకరం !!

🌜 *చంద్ర*
దధి శంఖ తుషారాభం, క్షీరోదార్ణవ సంభవం
నమామి శశినం సోమం, శంభోర్మకుట భూషణం

🔴 *కుజ*
— ధరణీ గర్భ సంభూతం, విద్యుత్కాంతి సమప్రభం
కుమారం శక్తి హస్తం తం మంగళం ప్రణమామ్యహం

💚 *బుధ*–
ప్రియంగు కళికాశ్యామం, రూపేణా ప్రతిమం బుధం
సౌమ్యం సత్వగుణోపేతం, తం బుధం ప్రణమామ్యహం

💛 *గురు*
– దేవానాంచ ఋషీనాంచ, గురుం కాంచన సన్నిభం
బుద్ధి మంతం త్రిలోకేశం, తం నమామి బృహస్పతిం

*శుక్ర*
— హిమకుంద మృణాళాభం, దైత్యానాం పరమం గురుం
సర్వ శాస్త్ర ప్రవక్తారం, భార్గవం, తం ప్రణమామ్యహం

*శని*
– నీలాంజన సమాభాసం, రవి పుత్రం యమాగ్రజమ్
ఛాయా మార్తాండ సంభూతం, తం నమామి శనైశ్చరం

🐍 *రాహు* – అర్ధకాయం మహావీరం, చంద్రాదిత్య విమర్దనం
సింహికాగర్భ సంభూతం, తం రాహుం ప్రణమామ్యహమ్

🐍 *కేతు*
ఫలాశ పుష్ప సంకాశం, తారకాగ్రహ మస్తకమ్
రౌద్రం రౌద్రాత్మకం, ఘోరం తం కేతు ప్రణమామ్యహమ్.

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *